DLACZEGO BHP JEST WAŻNE?

  • DLACZEGO BHP JEST WAŻNE?

Dlaczego warto być mądrym przed szkodą?

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu pracy / siedziby firmy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów BHP może mieć poważne konsekwencje. Utrata życia, zdrowia, powstanie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia, pogorszenie poziomu życia, problemy finansowe lub osobiste – to najważniejsze z nich.

Według statystyk GUS, w 2019 roku w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 83205 osób, z czego 390 uległo ciężkim wypadkom
z obrażeniami ciała, a 184 osoby poniosły śmierć.

Jakie skutki i konsekwencje niesie za sobą brak przestrzegania przepisów BHP?

Dla Pracownika:
Pracownikowi, który nie przestrzega przepisów BHP grozi upomnienie, nagana, albo kara pieniężna. Co więcej, jeżeli nie respektuje obowiązujących na terenie zakładu pracy / siedziby firmy zasad BHP, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku, narażając na koszty i inne problemy swojego pracodawcę. Gdy pracownik odniesie uszczerbek na zdrowiu z zależnych od niego przyczyn, realnie zmniejsza swoje szanse na uzyskanie odszkodowania.

Dla pracodawcy:
Z kolei pracodawca, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków regulowanych przez prawo pracy w zakresie przepisów BHP, naraża swoich pracowników na niebezpieczeństwo, a siebie na karę grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nakładać mandaty, kierować wnioski o ukaranie do sądów rejonowych, powiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w przypadku drastycznego łamania przepisów BHP, lub gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, mogą nakazać zaprzestania działalności danego zakładu pracy. Należy mieć na uwadze także to, że towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pracodawca wykupił polisę, może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli do wypadku doszło z winy pracodawcy.

Powyższe pokazuje, że NIERESPEKTOWANIE przepisów BHP niesie ze sobą poważne konsekwencje, dlatego dla własnego dobra, jak i dla dobra innych, lepiej unikać takiego postępowania.

Aby wiedzieć jakich zachowań się wystrzegać, trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę, a taką zapewniają WSTĘPNE I OKRESOWE szkolenia BHP.

  • DLACZEGO BHP JEST WAŻNE?


Kto ma uprawnienia i kto powinien je przeprowadzić?

Szkolenia BHP organizuje Pracodawca, natomiast przeprowadzić je może zatrudniony przez niego INSPEKTOR SŁUŻBY BHP.

Coraz częstszą praktyką staje się wynajmowanie do tego celu firm zewnętrznych, świadczących usługi BHP. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż eliminuje konieczność przyjmowania przez pracodawcę odpowiedzialności za ich realizację. Takie firmy organizują szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE, skierowane zarówno do personelu, jak i właścicieli firm / zakładów. Zakres i tematyka szkoleń oraz dobór materiałów szkoleniowych różni się w zależności od branży i potrzeb klienta.

 Zapraszam serdecznie do współpracy!


Jeannette Fudała

  • Gdzie jesteśmy