Rodo

Pliki cookies

Do poprawy funkcjonalności tej witryny i ułatwienia użytkownikom jej obsługi używamy tak zwanych plików cookies. Pliki cookies mogą być zapisywane na komputerze użytkownika odwiedzającego tę witrynę. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze, co jednak ogranicza możliwości korzystania z tej witryny. Aby zablokować zapisywanie plików cookies, należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki.

Gromadzenie danych w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics

W tej witrynie korzystamy z Google Analytics, czyli usługi analityki internetowej. Zarówno serwis Google, jak i Google Analytics używają tak zwanych plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, dzięki którym możemy analizować, w jaki sposób korzysta on z witryny. W ramach usługi Google Analytics gromadzone są informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, poprzednio odwiedzonej witryny (adresu URL witryny odsyłającej), a także daty i godziny odwiedzin. Wygenerowane w tym pliku tekstowym informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny są przesyłane na serwer firmy Google w USA, na którym są też przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkownika, przygotowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Firma Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to nakazane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają takie dane w imieniu firmy Google. Takie ich wykorzystywanie odbywa się w sposób anonimowy i z wykorzystaniem pseudonimów.

Więcej informacji na ten temat udziela firma Google: www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html

Gromadzenie i zapisywanie danych dotyczących użycia

Dane w rodzaju daty i godziny uzyskania dostępu do witryny, adresu strony, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny itp. są przez nas gromadzone i przechowywane w celu optymalizowania naszej witryny. Proces ten odbywa się w sposób anonimowy oraz bez indywidualnego identyfikowania użytkownika serwisu. Tworzone są także opatrzone pseudonimami profile użytkowników. Również w tym zakresie brak jest powiązania między osobą, której przypisano dany pseudonim, a zgromadzonymi danymi dotyczącymi użycia. Do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących użycia także wykorzystujemy pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu przechowywania informacji statystycznych, dotyczących na przykład systemu operacyjnego, oprogramowania do wyświetlania stron internetowych (przeglądarki), adresu IP, wcześniej odwiedzonej witryny (adresu URL witryny odsyłającej), a także godziny odwiedzin. Dane te są przez nas gromadzone wyłącznie w celach statystycznych oraz z myślą o ulepszaniu naszej witryny i poprawianiu atrakcyjności naszego wizerunku w internecie. Dane te są gromadzone i zapisywane wyłącznie w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Nie ma możliwości ich indywidualnego powiązania z konkretnym użytkownikiem.

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art.13 ust. 1 i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów)korzystających z usług administratora danych.
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 4 RODO jest Jeannette Fudała wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Usługi BHP Jeannette Fudała pod adresem 03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 122E lok. 47, NIP 113-192-94-41, REGON:380682077; adres email: jeannette@bhp-uslugi-szkolenia.pl

Dane osobowe użytkownika gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie:
- w celu zawarcia i realizacji umów, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w zakresie BHP
- w celu zawarcia i realizacji umów, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu BHP
- w celu wydawania zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń i kursów oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń
- w celu udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www lub poprzez pocztę email
- w celu zawarcia i realizacji umowy, jeżeli dane osobowe są podawane w celu realizacji umowy, w tym również w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji
- w przypadkach w jakich przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – w zakresie i celu w jakim wynika to z treści udzielonej zgody
- w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji klienta
- w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy  na stronie internetowej
- w celu otrzymywania bieżących informacji związanych z usługami świadczonymi przez Usługi BHP Jeannette Fudała.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jeśli nie jest to konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane podmiotom trzecim, na przykład  dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,  podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Dane użytkownika będą przez nas przekazywane również organom i władzom publicznym uprawnionym do uzyskiwania do nich dostępu oraz w ramach ciążącego na nas na mocy przepisów prawa obowiązku ich ujawnienia lub zobowiązania do ich ujawnienia na mocy orzeczenia sądowego.
W naszej firmie bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Na naszych pracownikach i podwykonawcach ciąży obowiązek zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych, a dostęp do danych mają wyłącznie osoby posiadające odpowiednie upoważnienia.
Dokładamy należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane  na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium  dbamy, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń. Nie przetwarzamy i nie powierzamy do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a w przypadku, gdy byłoby to niezbędne zapewniamy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony.

Prawa użytkownika

Użytkownik może bezpłatnie, w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny uzyskać informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych,  a także wykonać prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany przetwarzanych przez nas danych na jego temat. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia wszelkich zapisanych przez nas danych na jego temat (prawo do bycia zapomnianym) oraz żądać ograniczenia przetwarzania danych. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w usprawiedliwionych celach Usługi BHP Jeannette Fudała jako Administratora, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Użytkownik może także w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych na jego temat. W tym celu należy napisać na wskazany adres lub zadzwonić na podany numer. Zgoda może nie zostać cofnięta jeżeli:
- osoba, której dane dotyczą nie dokona wystarczającej identyfikacji,
- przepis prawa zezwala na przetwarzane danych mimo cofniętej zgody.
Zastrzegamy również, że :
- osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych, jednak prawa to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50. zł uiszczanym na rachunek 6411 4020 0400 0037 0277 7902 81 przed realizacją przez nas złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez nas w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.
-  osoba ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane, Jednakże nie mamy obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych.
Proszę pamiętać, że zasady dotyczące ochrony danych oraz ich przetwarzania, na przykład określone przez firmę Google, mogą podlegać ciągłym zmianom. W związku z tym zalecane i niezbędne jest zapoznawanie się ze zmianami przepisów prawa oraz zasad przyjmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, np. firmę Google.
W przypadku stwierdzenia przetwarzania przez nas danych osobowych z naruszeniem prawa, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
- adres e-mail: jeannette@bhp-uslugi-szkolenia.pl
- pisemnie na adres siedziby firmy
Usługi BHP Jeannette Fudała
03-287 Warszawa
ul. Skarbka z Gór 122 E lok. 47

  • Gdzie jesteśmy